Naar de inhoud

HGW-traject: wat is dat?

Voor formulieren en documenten klik hier.


Handelingsgericht werken (HGW) staat voor Handelingsgericht werken en gaat onder andere uit van de onderwijsbehoeften van de leerling: wat vraagt dit kind van het onderwijs?
Wat vraagt dit kind van ons, zodat we de onderwijsdoelen kunnen behalen?
Het handelen van de leerkracht staat hierbij centraal: de leerkracht doet ertoe!

Binnen HGW wordt gedacht in termen van oplossingen, kansen en mogelijkheden van een kind.
Binnen het HGW-traject is er regelmatig overleg met betrokkenen (leerling, leerkracht, intern begeleider, externen en natuurlijk de ouders).
Binnen het HGW-traject wordt veel belang gehecht aan het leren van elkaar (mensen van binnen en buiten de school en natuurlijk van ouders!) Door elkaars deskundigheid te gebruiken, kun je met elkaar komen tot een aanpak en begeleiding van het kind die werkt!

De zeven uitgangspunten van handelingsgericht werken:
1.Onderwijsbehoeften staan centraal
2.Wisselwerking en afstemming, leren van elkaar (beschermende factoren opzoeken!)
3.De leraar doet ertoe!
4.Positieve aspecten
5.Samenwerking met ouders, het kind, collega’s, externen
6.Doelgericht werken & systematisch evalueren
7.Systematisch en transparant werken

Manier van denken
Bij HGW is de insteek belangrijk om niet alleen te kijken naar de kindkenmerken ('wat is er aan de hand met het kind?), maar vooral ook naar de omgeving waarin het kind functioneert ('wat vraagt dit van zijn omgeving?'). Daarom staat binnen het HGW-traject het handelen van de leerkracht centraal en krijgt de leerkracht handelingsgerichte adviezen hoe hij het beste kan omgaan met dit kind met speciale behoeften.
Dus niet denken "Wat heeft dit kind" maar juist 'Wat heeft dit kind nodig?' Nodig van zijn omgeving: op school en in de thuisomgeving.
HGW is dus een oplossingsgerichte manier van denken en handelen.
Leerkracht, intern begeleider en ouders (en soms externen) brengen met elkaar de situatie rond een leerling in kaart die de leerkracht als moeilijk ervaart, zowel de kindkenmerken, de omgevingsfactoren en het handelen van de leerkracht worden hierbij betrokken.
Het is uitdrukkelijk het uitgangspunt dat zowel de leerling als ook de leerkracht over ontwikkelingskracht beschikken. Zo kunnen zorgen worden omgezet in pedagogisch optimisme. Samen wordt gezocht naar kansen en mogelijkheden binnen het kind zelf en binnen zijn omgeving.

HGW-traject
Tijdens het zogeheten 'HGW-traject' wordt samen met de leerkracht onder andere een analyse gemaakt van de kindkenmerken (lichamelijk, gedrag en leren), de onderwijsleersituatie (leerkracht, taak, groep, school) en de situatie buiten school (gezin, vrije tijd, zorginstanties, e.d.). Binnen deze gebieden wordt gekeken naar de belemmerende factoren, maar vooral naar de mogelijkheden van het kind en de omgeving. In deze mogelijkheden liggen immers de kansen om de ontwikkeling van het kind optimaal te stimuleren. Maar ook om de leerkracht voldoende handvatten te geven om met de problemen op de werkvloer beter om te kunnen gaan.
De adviezen zijn daarom altijd handelingsgericht:
- wat vraagt het van de leerkracht om aan de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling tegemoet te komen?
- hoe kan de omgeving (bijvoorbeeld externe deskundigen en ouders) de leerkracht hierbij helpen?

Binnen het Handelingsgericht werken ontstaan allerlei ideeën over mogelijkheden en kansen om de ontwikkeling van het kind een positieve wending te geven en wordt op basis hiervan een plan gemaakt. Ook het betrekken van het kind hierbij is belangrijk. Samen kun je dan de afspraken die je met het kind maakt, vastleggen in bijvoorbeeld het kindplan.
Regelmatig komen alle betrokkenen bij elkaar, evalueren het gemaakte plan en stellen dit eventueel bij, totdat de situatie is ontstaan waarin de onderwijsdoelen voor de leerling optimaal kunnen worden gerealiseerd.
Op het moment dat dit niet meer binnen de eigen groep (de huidige school) kan, dan wordt met elkaar gekeken waar de leerling beter onderwijs kan volgen en wordt de volgende stap in de Onderwijs- en Zorgroute gezet.

Samen
Voor de leerkracht die met HGW gaat werken, betekent het dat hij de veranderingsstappen niet alleen hoeft te zetten, maar dat hij collega’s, intern begeleider, ouders en soms ook externe deskundigen (bijv. de orthopedagoog, logopedist, maatschappelijk werker, GGD-jeugdverpleegkundige, ambulant begeleiders) vraagt om mee te denken wat het kind nodig heeft en hoe hij het beste hieraan tegemoet kan komen.
In dit zogeheten Zorgteam worden afspraken voor de praktische aanpak binnen de groep samen gemaakt, vanuit een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, waarin iedereen zijn steentje kan bijdragen.
Ouders worden hierbij altijd nadrukkelijk betrokken; op de meeste scholen in onze regio worden zij aan tafel uitgenodigd om mee te praten tijdens het HGW-gesprek. In ieder geval wordt hen altijd naar hun visie gevraagd en worden zij door de school op de hoogte gebracht van de plannen.

Formulieren en documenten HGW
Alle informatie wordt vastgelegd in het formulier HGW-traject, dat de denkstappen ondersteunt én communicatie achteraf met betrokkenen mogelijk maakt.
Voor HGW-formulieren en documenten klik hier..

Share
© 2014 WSNS Zutphen | Disclaimer | Webdesign & CMS: A&M ImpacT